Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kontakty > GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů

 

Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc, IČ 62335448, se sídlem Pňovice 192, 784 01 Litovel  (dále jen „škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

Škola je správcem Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašich dětí, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Osobními údaji jsou takové informace, na základě kterých můžeme identifikovat určitou osobu, jde o údaje, které jsou přiřaditelné ke konkrétní osobě (např. jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresa bydliště, e-mailová adresa).

Účel zpracování osobních údajů

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování vzdělávání dětem a provozování další činnosti, která s výchovou a vzděláváním dětí souvisí.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základně těchto titulů:

  • pro splnění právních povinností, které se na školu vztahují zejména dle školského zákona (např. správní řízení o (ne)přijetí k předškolnímu/školnímu vzdělávání, o odkladu povinné školní docházky, o zahájení/ukončení individuálního vzdělávání, vedení školní matriky, vedení třídních knih a třídních výkazů),

  • pro uzavření a plnění smlouvy (např. poskytování stravovacích služeb, pracovní smlouvy, soukromoprávní smlouvy s dodavateli služeb),

  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů školy, jako je ochrana osob a majetku školy, ochrana života a zdraví dětí (např. provozování kamerového systému),

  • na základě souhlasu (např. zveřejnění jména a fotografie dětí, osobní údaje osoby vyzvedávající dítě ze školy či družiny), který vyjadřuje svobodný (není součástí smlouvy či jiného ujednání), konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle, jeho součástí je informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů školou nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, po jejímž uplynutí jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem/řádem.

 

Práva podle GDPR

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům,

  • na opravu svých osobních údajů,

  • na výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,

  • vznést námitku proti zpracování,

  • na přenositelnost osobních údajů.

Vaše požadavky bude škola řešit v souladu s Nařízením GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Nevyhoví-li škola Vaší žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem Vašich práv, můžete se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo podat stížnost proti postupu školy na příslušný dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Škola na základě povinnosti uložené jí Nařízením GDPR jmenovala tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů:

Obchodní firma:                   POVĚŘENCI s.r.o.
IČ:                                            06903967
osoba určená pro jednání
za pověřence:                        Mgr. Jana Rybová Kunčarová
ID datové schránky:             fq24dtn
sídlo:                                       Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc – Hodolany
telefonní číslo:                      +420 725 543 844
e-mail:                                   
info@poverencisro.cz